loga unijne

Od wielu lat wspieramy działania mające na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, z ograniczoną percepcją i mobilnością.

W ramach Inkubatora Innowacji Społecznych wraz z Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizujemy Projekt pn. „INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”, finansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju.

Wartość Projektu to 3.684.478 PLN.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022.

Innowacje społeczne rozumiane są jako nowe, bardziej skuteczne metody i narzędzia rozwiązywania problemów społecznych w obszarze dostępności na rzecz osób starszych z ograniczoną mobilnością lub percepcją oraz osób z niepełnosprawnościami, polegające na tworzeniu i testowaniu nowych rozwiązań lub usprawnianiu już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. Innowacyjność może dotyczyć w szczególności wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej.

Projekt „INNOES” ma na celu wsparcie procesu inkubacji innowacyjnych pomysłów i udzielenie 50 grantów na wdrożenie innowacji społecznych w obszarze dostępności produktów/usług na rzecz osób niepełnosprawnych lub/i starszych oraz upowszechnienie 6 z nich, które najlepiej sprawdzą się w etapie testowania, posiadają największy potencjał do upowszechniania i które zostały wybrane do wdrożenia na szeroką skalę.

Maksymalna wartość grantu na opracowanie i przetestowanie innowacji społecznej wynosi 40.960 PLN.

Podmioty uprawnione do składania pomysłów na innowację społeczną to:

  1. Osoby fizyczne (min. 18 lat) lub grupy osób fizycznych, rozumiane jako grupa co najmniej dwóch osób fizycznych zarówno nieformalna (luźny związek), jak działająca w sformalizowanej strukturze (stowarzyszenia, związki etc.);
  2. Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co najmniej dwóch osób prawnych;
  3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna;
  4. Osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą.

Priorytetowo będą traktowane osoby/podmioty, które świadczą usługi lub realizują działania na rzecz osób niepełnosprawnych lub/i starszych (kryterium premiujące z dodatkową ilością punktów).

Wszelkie informacje, w tym o planowanych naborach wniosków o przyznanie grantów będą prezentowane na stronie internetowej PROJEKTU, Partnera projektu http://www.pap.rzeszow.pl/projekty/innoes/o-inkubatorze oraz Lidera projektu http://przemysl.caritas.pl.