NAWIGATOR

PROJEKT „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”


Od 1 stycznia 2017 roku realizujemy projekt „Nawigator - kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”, przedstawiony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: OŚ PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna, DZIAŁANIE 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Okres realizacji projektu 01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

 

 CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ES w latach 2017 r. – 2019 r. poprzez utworzenie 224 miejsc pracy, powołanie grup inicjatywnych oraz wsparcie szkoleniowo – doradcze realizowane na terenie województwa podkarpackiego.

 

 OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

 Powiaty subregionu IV:

 • jarosławski
 • lubaczowski
 • przeworski
 • łańcucki
 • leżajski
 • przemyski
 • m. Przemyśl

 DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 1. INSPIRACJA – zadanie obejmuje animowanie lokalnych społeczności do działań w ramach ekonomii społecznej, diagnozowanie potencjału lokalnego, wyszukiwanie lokalnych liderów, tworzenie grup inicjatywnych, zawieranie partnerstw na rzecz ES między lokalnymi społecznościami, PES, JST i przedsiębiorcami.

 2. INKUBACJA – wsparcie mające na celu przekształcenie grup inicjatywnych w przedsiębiorstwa społeczne, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji biznesowych, wsparcie szkoleniowo-doradcze, dopasowanie do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, przyznanie mikrograntów na realizację projektu/przedsięwzięcia/inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej.

 3. IMPLIKACJA – zadanie obejmujące przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w istniejących oraz powstałych w ramach projektu przedsiębiorstwach społecznych oraz finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na okres maksymalnie 12 miesięcy. Wsparcie finansowe dla istniejących PS – 40 dotacji o wartości max. 25 000 PLN. Wsparcie finansowe dla PS powstałych w ramach projektu – 184 dotacje o wartości max. 25 000 PLN.

 4. DYNAMIZACJA – działanie koncentrujące się na podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji biznesowych poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze, pośrednictwo finansowe, coaching, mentoring, a także szkolenia i kursy zawodowe dla 180 pracowników przedsiębiorstw społecznych.

 5. EDUKACJA – w ramach zadania zostanie przeprowadzony szereg seminariów edukacyjnych z zakresu ekonomii społecznej. Zostanie opracowany i wydany Edukator zawierający zbiór materiałów edukacyjnych oraz powstaną materiały e-learningowe dotyczące tematyki z zakresu ekonomii społecznej, dostępne dla każdej zainteresowanej osoby.

 

 UCZESTNICY PROJEKTU

 Uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego.
 • podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia,
 • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

 Uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia w postaci:

 • działań animacyjnych,
 • pomocy przy tworzeniu partnerstw,
 • mikrograntów na realizację projektu/przedsięwzięcia/ inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej
 • szkoleń/warsztatów:
  • ogólnych i specjalistycznych zgodnych z potrzebami odbiorców,
  • umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub prowadzenie działalności w sektorze ES
  • z zakresu opracowywania biznesplanów,
 • doradztwa ogólnego i specjalistycznego, m.in.:
  • prawnego,
  • osobowego,
  • finansowo-księgowego,
  • marketingowego,
  • finansowania zewnętrznego,
  • IT,
  • branżowego,
 • dotacji na utworzenie miejsc pracy (w nowopowstałych PS),
 • finansowego wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy,
 • coachingu,
 • mentoringu,
 • wizyt studyjnych,
 • seminariów edukacyjnych,
 • szkoleń zawodowych.

 

GDZIE NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

Na potrzeby realizacji projektu są utworzone Lokalne Centra Ekonomii Społecznej (LCES) w Przemyślu oraz Łańcucie, w których można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu oraz spotkać się z kadrą merytoryczną projektu.

W LCES będą prowadzone m.in. działania edukacyjne, szkoleniowe oraz doradcze. Będzie to miejsce spotkań uczestników projektu zarówno z kadrą merytoryczną projektu, jaki i miejsce spotkań biznesowych i partnerskich pomiędzy osobami i instytucjami planującymi rozpoczęcie działalności w sektorze ekonomii społecznej, istniejącymi przedsiębiorstwami społecznymi oraz partnerami biznesowymi i jednostkami samorządu terytorialnego.

 

BIURA PROJEKTU

 

Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej w Przemyślu
ul. Księdza Piotra Skargi 6
37-700 Przemyśl
tel. 16 642 77 22

Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej w Przemyślu
ul. Kapitulna 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 676 90 60

Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej w Łańcucie
ul. Farna 18
37-100 Łańcut
tel. 17 715 77 73 / 791 936 981

e-mail: biuro@prowes.com.pl

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU