ANIMACJA

Usługi animacji lokalnej mają na celu:

 • pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej do działań w ramach ekonomii społecznej,
 • aktywizowanie społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju działań, polegających na pracy z osobami, czy grupami w środowisku lokalnym, która ukierunkowana jest na  aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
 • inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES,
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju PES i PS,
 • wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES,
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej, w tym m.in. spółdzielnie uczniowskie, kooperatywy spożywców,
 • budowanie lokalnych koalicji,
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
 • inicjowanie współpracy PES z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu CSR,
 • włączanie PES w procesy rewitalizacji.

 

Usługi animacji lokalnej dedykowane są w szczególności do:

 • osób fizycznych zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego w szczególności subregionu IV, które są zainteresowane pobudzaniem do wspólnych działań społeczności lokalnych lub wspieraniem osób – lokalnych Liderów, którzy już aktywnie działają
 • przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • władz i pracowników jednostek samorządu terytorialnego bądź jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, którzy aktywnie wspierają lub chcą wspierać rozwój ekonomii społecznej na swoim terenie
 • pracownicy instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
 • lokalnych przedsiębiorstw,
 • przedstawicieli mediów.

 

Usługi animacji lokalnej realizowane są w formie:

 • spotkań animacyjnych,
 • spotkań dotyczących budowania partnerstw rozwojowych,
 • monitoringu PES i działań realizowanych w ramach ekonomii społecznej

 

Usługi animacji lokalnej realizowane są przez:

Animatora – osobę doświadczoną w realizacji tych usług. Jest to osoba pierwszego kontaktu z klientami, która poprzez swoją pracę, zachęca osoby fizyczne i podmioty prawne funkcjonujące w danej społeczności do podejmowania wspólnych działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej i podejmowania wspólnych inicjatyw.

Opiekuna PES – osobę, która wspiera działające PES w realizacji ich działań oraz pomaga w procesie ekonomizacji.