ANIMACJA

 

Zapraszamy do skorzystania z usług Naszych Animatorów w ramach projektu PROWES.

  

Oferujemy: 

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,  
 • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,  
 • inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES 
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej, 
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,  
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych, 
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych, 
 • wymianę informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej,  
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,  
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej, 
 • budowanie lokalnych koalicji,  
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku, 
 • motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.