DORADZTWO BIZNESOWE

Usługi doradztwa biznesowego mają na celu:

 • monitorowanie sytuacji PS oraz wspieranie go w rozwoju,
 • analizę potrzeb i problemów biznesowych klienta i przygotowanie procesu doradztwa biznesowego oraz przeprowadzanie oceny tego procesu,
 • wsparcie działań PS w zakresie m. in. pozyskania lokalu, uzyskania interpretacji prawnych, mediacji pomiędzy PS a instytucjami, etc.,
 • prowadzenie wsparcia PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego i bezzwrotnego,
 • prowadzenie doradztwa w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju PS,
 • wsparcie w procesie restrukturyzacji działalności
 • wsparcie PS w procesie budowania partnerstw kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami.

 

W ramach doradztwa biznesowego realizowane jest doradztwo specjalistyczne:

a) w zakresie prawnym i pzp:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 • zamówienia publiczne
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników.

b) w zakresie księgowo-podatkowym:

 • rachunkowość PES,
 • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 • księgowość,
 • płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

c) w zakresie osobowym:

 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie pracownikami,
 • zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów.

d) w zakresie finansowym:

 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON
 • planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Proveit.pl).

e) w zakresie marketingowym i IT:

 • planowanie marketingowe,
 • kształtowanie elastyczności ofertowej,
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS,
 • badanie rynku,
 • wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług
 • wsparcie w wykorzystywaniu rozwiązań IT w PS.

f) w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej pracowników PS

 • działania motywacyjne,
 • pomoc w określeniu rozwoju zawodowego,
 • budowanie kompetencji społecznych oraz zagadnienia z zakresu budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów,

 

Usługi doradztwa biznesowego realizowane są dla:

 • istniejących PS
 
KLIENCI PROWES: