SZKOLENIA

Usługi szkoleniowe realizowane są w formie:

 • szkoleń stacjonarnych
 • szkoleń e-learningowych

Usługi szkoleniowe realizowane są w szczególności z następujących obszarów:

 • powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
 • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • aspekty prawne (np. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o spółdzielniach socjalnych), aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
 • tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),
 • budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • restrukturyzacja działalności,
 • lokalne strategie i rady działalności,
 • zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
 • umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

Usługi szkoleniowe realizowane są dla:

 • osób/ podmiotów zainteresowanych działaniami w ramach ekonomii społecznej,
 • grup inicjatywnych osób fizycznych zainteresowanych tworzeniem nowych przedsiębiorstw społecznych
 • grup inicjatywnych osób prawnych zainteresowanych tworzeniem nowych przedsiębiorstw społecznych
 • istniejących podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych
 • Search
 • Copy