SZKOLENIA

 

Zapraszamy do skorzystania z usług szkoleniowych w ramach projektu PROWES.

Oferujemy szkolenia z zakresu:

 • rola i znaczenie podmiotów ekonomii społecznej w życiu społeczności lokalnych,
 • powołanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych), 
 • zarządzanie organizacją,
 • planowanie strategiczne,
 • zarządzanie finansowe,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • aspekty prawne, finansowe,
 • rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej, 
 • tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.), 
 • pozyskiwanie i realizacja zamówień społecznych, udzielanie zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych dla przedstawicieli JST,
 • wykorzystania dostępnych dla PES instrumentów finansowych, 
 • budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • restrukturyzacja działalności,
 • zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym,
 • umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań- kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.); kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • partnerstwo w realizacji zadań publicznych (z zaznaczeniem roli organizacji pozarządowych, w tym PES w lokalnych strategiach rozwoju),
 • inne.