W ramach PROWES oferujemy wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych w zakresie pozyskiwania instrumentów finansowych, tj. min:

  • darowizny, zbiórki, aukcje, loterie, sponsoring,
  • środki z budżetu gmin, województwa, ministerialne (np. finansowanie w postaci środków na realizację zadania publicznego, środki finansowe na organizację staży dla pracowników i in.)
  • środki z Unii Europejskiej – tj. POKL, PROW, RPO (środki finansowe dostępne w ramach projektów realizowanych w ramach POKL,  w tym projektów adresowanych do PES, dotacje),
  • zwrotne instrumenty finansowe tj. kredyty i pożyczki bankowe, leasing, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.
  • inne.

Udzielamy informacji nt. aktualnych grantów konkursowych.

 

Oferujemy pomoc wykwalifikowanego doradcy w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb inwestycyjnych, wyjaśnieniu zasad finansowania, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, biznes planu przedsięwzięcia i/lub studium wykonalności itp., sporządzeniu montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego, rozliczania pozyskanych środków.